آخرین مطالب

۲۵ دی ۱۳۹۵

پرسش های هفتگانه ترجمه مطلوب

تقریبا همه اهل فن معتقدند که یک ترجمه مطلوب خواهد توانست به خوبی به پرسش های هفتگانه ذیل پاسخ مثبت دهد:  آیا ترجمه، مفهوم متن اصلی را رسانده است؟ بدین منظور، مترجم نه تنها باید بتواند مفهومی را که از متن خارجی گرفته است به طرز درستی به زبان خود

۰
۲۵ دی ۱۳۹۵

ترجمه مطلوب

ترجمه مطلوب می تواند تعاریف مختلفی از دیدگاه افراد مختلف داشته باشد. برخی از مترجمان معروف جهان معتقدند که ترجمه مطلوب عبارت است از نزدیکترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد نظر با حفظ مشخصات متن اصلی تا آنجا که ظرفیت زبان اول ایجاب کند و عجیب و دور

۰
۲۵ دی ۱۳۹۵

انتقال معنا

ترجمه همواره به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی تلقی می گردد و این در حالی است که بردگردان متن می تواند هنر بسیار پیچیده ای قلمداد گردد که بر عهده ی مترجم می باشد. با این حال، روش های مختلفی برای انتقال معنا تشریح گردیده است: ترجمه تحت الفطی

۰
۱۳ آذر ۱۳۹۵

هنر یا علم مترجم

ترجمه آمیزه ای از هنر و علم به طور همزمان است. در پاسخ به این سوال که یک مترجم چه ویژگی های باید داشته باشد منابع مختلف به نکات متنوعی اشاره کرده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- تسلط به زبان مادری: یک مترجم باید قادر

۰
اشتراک گذاری

خوش آمدید